Tìm kiếm danh mục mã HS Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7005Kính nổi và kính đã mài hoặc đánh bóng bề mặt, ở dạng tấm, đã hoặc chưa tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu, nhưng chưa gia công cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700510Kính không có cốt thép, có tráng lớp hấp thụ, lớp phản chiếu hoặc không phản chiếu:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70051010Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang họcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70051090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700521Kính không có cốt thép khác:Phủ màu toàn bộ, mờ, sáng hoặc chỉ mài bề mặt:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70052110Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang họcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70052190Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700529Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70052910Kính quang học, chưa được gia công về mặt quang họcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70052990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70053000Kính có cốt thépNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved