Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 18 - Ca cao và các chế phẩm từ ca cao

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 1801Mã HS cho Cocoa Đậu, toàn bộ hoặc bị hỏng, Raw Hoặc nướngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1802Mã HS cho Vỏ, vỏ, Skins Và Xử lý chất thải Cocoa khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1803Mã HS cho Bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất béo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1804Mã HS cho Cocoa Butter, Cocoa FatNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1805Mã HS cho Cocoa Powder, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1806Mã HS cho Sô cô la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved