Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 54 - Sợi filament nhân tạo; sợi dạng dải và các dạng tương tự từ nguyên liệu dệt nhân tạo

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5401Mã HS cho Chỉ khâu làm từ sợi filament nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5402Mã HS cho Sợi filament tổng hợp (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh dưới 67 decitex.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5403Mã HS cho Sợi filament tái tạo (trừ chỉ khâu), chưa đóng gói để bán lẻ, kể cả sợi monofilament tái tạo có độ mảnh dưới 67 decitex.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5404Mã HS cho Sợi monofilament tổng hợp có độ mảnh từ 67 decitex trở lên và kích thước mặt cắt ngang không quá 1 mm; sợi dạng dải và dạng tương tự (ví dụ, sợi giả rơm) từ nguyên liệu dệt tổng hợp có chiều rộng bề mặt không quá 5 mm. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5405Mã HS cho Sợi monofilament tái tạo tuyến tính Density Ít nhất 6,7 Tex, Và cắt ngang Kích thước không quá 1mm, dải và dạng tương Từ The Art. Dệt Vải có chiều rộng không quá 5mmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5406Mã HS cho Niti Chemical Complex (trừ chỉ khâu), Cần bán lẻNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5407Mã HS cho Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.04.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5408Mã HS cho Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo, kể cả vải dệt thoi thu được từ các nguyên liệu thuộc nhóm 54.05.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved