Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 36 - Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 3601Mã HS cho phấnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3602Mã HS cho Chất nổ được chuẩn bị, Khác Bột Thần phóngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3603Mã HS cho Dây cháy chậm; ngòi nổ; nụ xòe hoặc kíp nổ; bộ phận đánh lửa; kíp nổ điện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3604Mã HS cho Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3605Mã HS cho Trận đấu, trừ pháo hoa sản phẩm thuộc nhóm 3604Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3606Mã HS cho Hợp kim xerisắt và các hợp kim tự cháy khác ở tất cả các dạng; các sản phẩm làm từ vật liệu dễ cháy như đã nêu trong Chú giải 2 của Chương này.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved