Tìm kiếm danh mục mã HS Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt). của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7019Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phẩm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70191100Ở dạng bị cắt mảnh, sợi thô, sợi xe và sợi bện đã cắt đoạn:Sợi bện đã cắt đoạn, chiều dài không quá 50 mmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70191200Sợi thôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      701919Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70191910Sợi xeNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70191990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70193100Tấm mỏng (voan), mạng, chiếu, đệm, tấm và các sản phẩm không dệt tương tự:ChiếuNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70193200Tấm mỏng (voan)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      701939Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70193910Vật liệu bọc ngoài đường ống bằng sợi thủy tinh đã được thấm tẩm nhựa đường hoặc nhựa than đáNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70193990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70194000Vải dệt thoi từ sợi thôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70195100Vải dệt thoi khác:Có chiều rộng không quá 30 cmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70195200Có chiều rộng trên 30 cm, dệt trơn, trọng lượng dưới 250 g/m2, dệt từ sợi filament có độ mảnh mỗi sợi đơn không quá 136 texNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70195900Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      701990Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70199010Sợi thuỷ tinh (kể cả len thuỷ tinh)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70199090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved