Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 56 - Mền xơ, phớt và các sản phẩm không dệt; các loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện (cordage), thừng và cáp và các sản phẩm của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5601Mã HS cho Mền xơ bằng vật liệu dệt và các sản phẩm của nó; các loại xơ dệt, chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) từ công nghiệp dệt.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5602Mã HS cho Phớt, nỉ đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc ép lớp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5603Mã HS cho Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5604Mã HS cho Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5605Mã HS cho Người Gởi kim loại, có hoặc không quấn bọc, là dệt sợi, Hoặc Một Tape Hoặc tương tự Phân loại chủ đề. Trong Tov.Poz.5404, 5405, kết hợp với kim loại ở dưới hình thức một bài viết, ...Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5606Mã HS cho Người Gởi quấn Và Tape Hoặc tương tự. Người Gởi Tov. Ref. 5404 Và 5405, đã quấn bọc (Trừ Tov Ref 5605 Và Người Gởi Braid bờm ngựa ...); Chenille Sợi (Trên Chenille Fluff.); Phong cách. Sợi lặpNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5607Mã HS cho Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5608Mã HS cho Tấm lưới được thắt gút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5609Mã HS cho Trong bài viết Strings, ruy băng và Chủ đề tương tự quy định tại Tov. Ref. 5404, 5405, Dây xe, chão, dây thừng, dây hoặc dây cáp chưa được chi tiết hoặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved