Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 35 - Các chất chứa anbumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 3501Mã HS cho Casein, các muối của casein và các chất dẫn xuất casein khác; keo casein.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3502Mã HS cho Anbumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), muối albumin và các chất dẫn xuất albumin khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3503Mã HS cho Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các chất keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3504Mã HS cho Peptones và các dẫn xuất của chúng; Các chất khác Protein và các dẫn xuất của họ, Không Ở những nơi khác được chi tiết hoặc; Hide bột, Hoặc Một Minnow, có hoặc không mạ crômNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3505Mã HS cho Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3506Mã HS cho Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3507Mã HS cho Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved