Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 64 - Giày, dép, ghệt và các sản phẩm tương tự; các bộ phận của các sản phẩm trên

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 6401Mã HS cho Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6402Mã HS cho Các loại giày, dép khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6403Mã HS cho Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng da thuộc.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6404Mã HS cho Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6405Mã HS cho Giày, dép khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6406Mã HS cho Các bộ phận của giày, dép (kể cả mũi giày đã hoặc chưa gắn đế trừ đế ngoài); miếng lót của giày, dép có thể tháo rời, gót giày và các sản phẩm tương tự; ghệt, quần ôm sát chân và các sản phẩm tương tự, và các bộ phận của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved