Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 57 - Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5701Mã HS cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, thắt gút, đã hoặc chưa hoàn thiện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5702Mã HS cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, dệt thoi, không chần sợi vòng hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện, kể cả thảm “Kelem”, “Schumacks”, “Karamanie” và các loại thảm dệt thủ công tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5703Mã HS cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, được chần, đã hoặc chưa hoàn thiện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5704Mã HS cho Thảm và các loại hàng dệt trải sàn khác, từ phớt, không chần hoặc phủ xơ vụn, đã hoặc chưa hoàn thiện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5705Mã HS cho Các loại thảm khác và các loại hàng dệt trải sàn khác, đã hoặc chưa hoàn thiện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved