Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 10 - Ngũ cốc

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 1001Mã HS cho Lúa mì và meslin.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1002Mã HS cho Lúa mạch đen.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1003Mã HS cho Lúa đại mạch.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1004Mã HS cho Yến mạch.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1005Mã HS cho Ngô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1006Mã HS cho Lúa gạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1007Mã HS cho Lúa miến.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 1008Mã HS cho Kiều mạch, kê, hạt cây thóc chim; các loại ngũ cốc khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved