Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 31 - Phân bón

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 3101Mã HS cho Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3102Mã HS cho Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3103Mã HS cho Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa phosphat (phân lân).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3104Mã HS cho Phân khoáng hoặc phân hóa học, phân kali.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3105Mã HS cho Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved