Tìm kiếm danh mục mã HS Bình lớn có vỏ bọc ngoài, chai, bình thót cổ, lọ, ống, ống đựng thuốc tiêm và các loại đồ chứa khác, bằng thủy tinh, dùng trong vận chuyển hoặc đóng hàng; lọ, bình bảo quản bằng thủy tinh; nút chai, nắp đậy và các loại nắp khác, bằng thủy tinh. của Việt Nam

Tìm mã HS

Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved