Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 97 - Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 9701Mã HS cho Tranh vẽ, tranh phác họa và tranh bột màu, được vẽ hoàn toàn bằng tay, trừ các loại tranh phác họa thuộc nhóm 49.06 và trừ các tác phẩm vẽ hoặc trang trí bằng tay; các tác phẩm ghép và phù điêu trang trí tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9702Mã HS cho Khắc gốc, In và in thạch bảnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9703Mã HS cho Nguyên bản tác phẩm điêu khắc và tượng tạc, làm bằng mọi loại vật liệu.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9704Mã HS cho Tem bưu chính Hoặc Marks của Nhà nước Duty, bưu chính thanh toán Vôi tôi, bao gồm First-Day Covers, Bưu chính Văn phòng phẩm Prinadadlezhnosti (đóng dấu giấy) và các mặt hàng tương tự, ngoại trừ ở vị trí. 4907Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9705Mã HS cho Bộ sưu tập Và Collectors 'Zoology, Botany, Khoáng, Anatomy, Lịch sử, Khảo cổ học, cổ sinh vật học, dân tộc học Hoặc NumismaticNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 9706Mã HS cho Antiques Tuổi Hơn 100 nămNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved