Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 55 - Xơ sợi staple nhân tạo

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5501Mã HS cho Tô (tow) filament tổng hợp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5502Mã HS cho Artificial Filament TowNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5503Mã HS cho Xơ staple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5504Mã HS cho Xơ staple tái tạo, chưa chải thô, chưa chải kỹ hoặc chưa gia công cách khác để kéo sợi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5505Mã HS cho Phế liệu (kể cả phế liệu xơ, phế liệu sợi và nguyên liệu tái chế) từ xơ nhân tạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5506Mã HS cho Xơ staple tổng hợp, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5507Mã HS cho Xơ, sợi staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5508Mã HS cho Chỉ khâu làm từ xơ staple nhân tạo, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ. Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5509Mã HS cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tổng hợp, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5510Mã HS cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple tái tạo, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5511Mã HS cho Sợi (trừ chỉ khâu) từ xơ staple nhân tạo, đã đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5512Mã HS cho Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5513Mã HS cho Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5514Mã HS cho Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5515Mã HS cho Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5516Mã HS cho Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved