Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 52 - Bông

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5201Mã HS cho Bông, chải kỹNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5202Mã HS cho Phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5203Mã HS cho Bông, chải thô hoặc chải kỹNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5204Mã HS cho Chỉ khâu làm từ bông, đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5205Mã HS cho Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5206Mã HS cho Sợi bông (trừ chỉ khâu), có tỷ trọng bông dưới 85%, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5207Mã HS cho Sợi bông (trừ chỉ khâu) đã đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5208Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng không quá 200 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5209Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lượng trên 200 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5210Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng không quá 200 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5211Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ sợi nhân tạo, có trọng lượng trên 200 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5212Mã HS cho Vải dệt thoi khác từ bông.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved