Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 75 - Niken và các sản phẩm bằng niken

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 7501Mã HS cho Niken sten, oxit niken thiêu kết và các sản phẩm trung gian khác của quá trình luyện niken.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7502Mã HS cho Niken chưa gia công.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7503Mã HS cho Niken phế liệu và vụnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7504Mã HS cho Nickel bột và vảyNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7505Mã HS cho Niken ở dạng thanh, que, hình và dây.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7506Mã HS cho Niken ở dạng tấm, lá, dải và lá mỏng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7507Mã HS cho Các loại ống, ống dẫn và các phụ kiện của ống nối hoặc ống dẫn bằng niken (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 7508Mã HS cho Sản phẩm khác bằng niken.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved