Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 51 - Lông cừu, lông động vật loại mịn hoặc loại thô; sợi từ lông đuôi hoặc bờm ngựa và vải dệt thoi từ các nguyên liệu trên

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5101Mã HS cho Lông cừu, chưa chải thô hoặc chải kỹ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5102Mã HS cho Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5103Mã HS cho Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5104Mã HS cho Nguyên liệu tái sinh cổ lông cừu hoặc mịn hoặc loại thô lông động vậtNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5105Mã HS cho Lông cừu và lông động vật loại mịn hoặc loại thô, đã chải thô hoặc chải kỹ (kể cả lông cừu chải kỹ dạng từng đoạn).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5106Mã HS cho Sợi len lông cừu chải thô, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5107Mã HS cho Sợi len lông cừu chải kỹ, chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5108Mã HS cho Sợi lông động vật loại mịn (chải thô hoặc chải kỹ), chưa đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5109Mã HS cho Sợi len lông cừu hoặc lông động vật loại mịn, đã đóng gói để bán lẻ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5110Mã HS cho Sợi Trong Thô lông động vật hoặc bờm ngựa (Bao gồm quấn bọc lông bờm ngựa sợi), đã hoặc chưa đóng gói để bán lẻNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5111Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5112Mã HS cho Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5113Mã HS cho Vải dệt thoi bằng Thô lông động vật hoặc bờm ngựaNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved