Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 88 - Phương tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 8801Mã HS cho Balloons Và Dirigibles; Gliders, Hang Gliders Và khác không có động cơ Letatel Nye Máy mócNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8802Mã HS cho Phương tiện bay khác (ví dụ, trực thăng, máy bay); tầu vũ trụ (kể cả vệ tinh) và tầu bay trong quĩ đạo và phương tiện đẩy để phóng tầu vũ trụ.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8803Mã HS cho Các bộ phận của các mặt hàng thuộc nhóm 88.01 hoặc 88.02.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8804Mã HS cho Dù (kể cả dù điều khiển được và dù lượn) và dù xoay; các bộ phận và phụ kiện của chúng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 8805Mã HS cho Thiết bị phóng dùng cho phương tiện bay; dàn hãm tốc độ dùng cho tầu sân bay hoặc thiết bị tương tự; thiết bị huấn luyện bay mặt đất; các bộ phận của các thiết bị trên.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved