Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 60 - Các loại hàng dệt kim hoặc móc

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 6001Mã HS cho Vải có tạo vòng lông, kể cả các loại vải "vòng lông dài" và vải khăn lông, dệt kim hoặc móc.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6002Mã HS cho Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ loại thuộc nhóm 60.01.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6003Mã HS cho Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng không quá 30 cm, trừ loại thuộc nhóm 60.01 hoặc 60.02.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6004Mã HS cho Vải dệt kim hoặc móc có khổ rộng hơn 30 cm, có tỷ trọng sợi đàn hồi hoặc sợi cao su từ 5% trở lên, trừ các loại thuộc nhóm 60.01.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6005Mã HS cho Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6006Mã HS cho Vải dệt kim hoặc móc khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved