Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 67 - Lông vũ và lông tơ chế biến, các sản phẩm bằng lông vũ hoặc lông tơ; hoa nhân tạo; các sản phẩm làm từ tóc người

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 6701Mã HS cho Da và các bộ phận khác của loài chim có lông vũ hoặc Down, Feathers, phần của lông vũ, Down và các sản phẩm (trừ những sản phẩm Ref. 0505 Tov. Và Trunks xử lý và lõi Feathers)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6702Mã HS cho Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; các sản phẩm làm bằng hoa, lá hoặc quả nhân tạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6703Mã HS cho Nhân tóc, chải kỹ, tẩy Hoặc gia công thêm; Len, lông động vật, nội dung khác. Vật liệu chế biến để dùng làm tóc giả hoặc chất tương tự. Các sản phẩm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 6704Mã HS cho Tóc giả, râu, lông mi, lông mày giả, tóc độn và các loại sản phẩm tương tự bằng tóc người, bằng lông động vật hoặc bằng các loại vật liệu dệt; các sản phẩm bằng tóc người chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved