Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 39 - Plastic và các sản phẩm bằng plastic

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 3901Mã HS cho Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3902Mã HS cho Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3903Mã HS cho Polyme từ styren, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3904Mã HS cho Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3905Mã HS cho Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3906Mã HS cho Polyme acrylic dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3907Mã HS cho Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, este polyalyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3908Mã HS cho Polyamit dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3909Mã HS cho Nhựa amino, nhựa phenolic và polyurethan, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3910Mã HS cho Silicon dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3911Mã HS cho Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaroninden, polyterpen, polysulphua, polysulphon và các sản phẩm khác đã nêu trong Chú giải 3 của Chương này, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3912Mã HS cho Xenlulo và các dẫn xuất hóa học của nó, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3913Mã HS cho Polyme tự nhiên (ví dụ, axit alginic) và các polyme tự nhiên đã biến đổi (ví dụ, protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, dạng nguyên sinh.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3914Mã HS cho Ion trao đổi từ các loại polyme thuộc nhóm 3901-3913, ở dạng nguyên sinhNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3915Mã HS cho PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI VÀ MẨU VỤN; BÁN THÀNH PHẨM; THÀNH PHẨMPhế liệu, phế thải và mẩu vụn, của plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3916Mã HS cho Plastic dạng sợi monofilament có kích thước mặt cắt ngang bất kỳ trên 1 mm, dạng thanh, que và các dạng hình, đã hoặc chưa gia công bề mặt, nhưng chưa gia công cách khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3917Mã HS cho Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3918Mã HS cho Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3919Mã HS cho Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3920Mã HS cho Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3921Mã HS cho Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3922Mã HS cho Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa, chậu rửa, bệ rửa, bệ và nắp xí bệt, bình xả nước và các thiết bị vệ sinh tương tự, bằng plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3923Mã HS cho Các sản phẩm dùng trong vận chuyển hoặc đóng gói hàng hóa, bằng plastic; nút, nắp, mũ van và các loại nút đậy khác bằng plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3924Mã HS cho Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng và các sản phẩm phục vụ vệ sinh khác, bằng plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3925Mã HS cho Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 3926Mã HS cho Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved