Tìm kiếm mã Hệ thống Hài hoà của Việt Nam cho Chương 50 - Tơ tằm

Tìm mã HS

Mã hàng đầu Tiêu đề Mô tả Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
Phần mở đầu 5001Mã HS cho Kén tằm Thích hợp để ươm tơNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5002Mã HS cho Silk thô (không xoắn)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5003Mã HS cho Silk Xử lý chất thải (kể cả kén không thích hợp để ươm tơ, phế Cocoon Oh Chủ đề Và Loose Material)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5004Mã HS cho Sợi tơ (Không bao gồm Sợi Một dòng từ phế liệu tơ tằm), chưa đóng gói để bán lẻNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5005Mã HS cho Sợi Một dòng từ phế liệu tơ tằm, chưa đóng gói để bán lẻ bánNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5006Mã HS cho Silk Sợi Và Sợi Single-Chủ đề Từ phế liệu tơ tằm, đã đóng gói để bán lẻ; dây ruột mèo may vết mổNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Phần mở đầu 5007Mã HS cho Vải dệt thoi dệt từ tơ tằm hoặc từ phế liệu tơ tằm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved