Tìm kiếm danh mục mã HS Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện, ống đèn tia âm cực hoặc các loại tương tự. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7011Vỏ bóng đèn thủy tinh (kể cả bóng dạng bầu và dạng ống), dạng hở, và các bộ phận bằng thủy tinh của vỏ bóng đèn, chưa có các bộ phận lắp ghép, dùng cho đèn điện, ống đèn tia âm cực hoặc các loại tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      701110Dùng cho đèn điện:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70111010Trụ (stem) giữ dây tóc bóng đènNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70111090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70112000Dùng cho ống đèn tia âm cựcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70119000Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved