Tìm kiếm danh mục mã HS Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7007Kính an toàn, làm bằng thuỷ tinh cứng (đã tôi) hoặc thủy tinh nhiều lớp.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700711Kính an toàn cứng (đã tôi):Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071110Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071120Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071130Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc toa, đầu máy loại khác di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071140Phù hợp dùng cho tàu, thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700719Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071910Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70071990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700721Kính an toàn nhiều lớp:Có kích cỡ và hình dạng phù hợp với từng loại xe, máy bay, tàu vũ trụ hoặc tàu thuyền:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072110Phù hợp dùng cho xe thuộc Chương 87Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072120Phù hợp dùng cho máy bay hoặc tàu vũ trụ thuộc Chương 88Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072130Phù hợp dùng cho đầu máy xe lửa hoặc xe điện hoặc toa, đầu máy loại khác di chuyển trên đường sắt hay đường xe điện thuộc Chương 86Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072140Phù hợp dùng cho tàu, thuyền hoặc các kết cấu nổi thuộc Chương 89Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      700729Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072910Phù hợp dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          70072990Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved