Tìm kiếm danh mục mã HS Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5514Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng trên 170 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55141100Chưa hoặc đã tẩy trắng:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55141200Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55141900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55142100Đã nhuộm:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55142200Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55142300Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55142900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55143000Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55144100Đã in:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55144200Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55144300Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55144900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved