Tìm kiếm danh mục mã HS Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5513Vải dệt thoi bằng xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này dưới 85%, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông, trọng lượng không quá 170 g/m2.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55131100Chưa hoặc đã tẩy trắng:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55131200Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55131300Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55131900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55132100Đã nhuộm:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55132300Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyesteNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55132900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55133100Từ các sợi có các màu khác nhau:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55133900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55134100Đã in:Từ xơ staple polyeste, dệt vân điểmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55134900Vải dệt thoi khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved