Tìm kiếm danh mục mã HS Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5516Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55161100Có tỷ trọng xơ staple tái tạo từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55161200Đã nhuộmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55161300Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55161400Đã inNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55162100Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament tái tạo:Chưa hoặc đã tẩy trắngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55162200Đã nhuộmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55162300Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55162400Đã inNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55163100Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lông cừu hoặc lông động vật loại mịn:Chưa hoặc đã tẩy trắngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55163200Đã nhuộmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55163300Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55163400Đã inNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55164100Có tỷ trọng xơ staple tái tạo dưới 85%, được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với bông:Chưa hoặc đã tẩy trắngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55164200Đã nhuộmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55164300Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55164400Đã inNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55169100Loại khác:Chưa hoặc đã tẩy trắngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55169200Đã nhuộmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55169300Từ các sợi có các màu khác nhauNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55169400Đã inNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved