Tìm kiếm danh mục mã HS Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5607Dây xe, chão bện (cordage), thừng và cáp, đã hoặc chưa tết hoặc bện và đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56072100Từ xizan (sisal) hoặc từ xơ dệt khác của các cây thuộc chi cây thùa:Dây xe để buộc hoặc đóng kiệnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56072900Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56074100Từ polyetylen hoặc polypropylen:Dây xe để buộc hoặc đóng kiệnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56074900Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      560750Từ xơ tổng hợp khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56075010Sợi bện (cord) cho dây đai chữ V làm từ xơ nhân tạo đã xử lý bằng resoxin formaldehyt; sợi polyamit và sợi polytetrafloroethylen có độ mảnh lớn hơn 10.000 decitex, dùng để làm kín các loại bơm, van và các sản phẩm tương tựNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56075090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      560790Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56079010Từ sợi nhân tạoNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56079020Từ tơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa textilis Nee) hoặc các sợi (lá thực vật) cứng khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56079030Từ sợi đay hoặc sợi libe khác thuộc nhóm 53.03Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56079090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved