Tìm kiếm danh mục mã HS Người Gởi kim loại, có hoặc không quấn bọc, là dệt sợi, Hoặc Một Tape Hoặc tương tự Phân loại chủ đề. Trong Tov.Poz.5404, 5405, kết hợp với kim loại ở dưới hình thức một bài viết, ... của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5605Người Gởi kim loại, có hoặc không quấn bọc, là dệt sợi, Hoặc Một Tape Hoặc tương tự Phân loại chủ đề. Trong Tov.Poz.5404, 5405, kết hợp với kim loại ở dưới hình thức một bài viết, ...Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56050000Sợi trộn kim loại, có hoặc không quấn bọc, là loại sợi dệt hoặc dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, được kết hợp với kim loại ở dạng dây, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved