Tìm kiếm danh mục mã HS Người Gởi quấn Và Tape Hoặc tương tự. Người Gởi Tov. Ref. 5404 Và 5405, đã quấn bọc (Trừ Tov Ref 5605 Và Người Gởi Braid bờm ngựa ...); Chenille Sợi (Trên Chenille Fluff.); Phong cách. Sợi lặp của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5606Người Gởi quấn Và Tape Hoặc tương tự. Người Gởi Tov. Ref. 5404 Và 5405, đã quấn bọc (Trừ Tov Ref 5605 Và Người Gởi Braid bờm ngựa ...); Chenille Sợi (Trên Chenille Fluff.); Phong cách. Sợi lặpNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56060000Sợi cuốn bọc, và sợi dạng dải và các dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã quấn bọc (trừ các loại thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc lông bờm ngựa); sợi sơnin (chenille) (kể cả sợi sơnin xù); sợi sùi vòng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved