Tìm kiếm danh mục mã HS Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7418Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự, bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng đồng.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      741810Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp hoặc các đồ gia dụng khác và các bộ phận rời của chúng; miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tự:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74181010Miếng cọ nồi và cọ rửa hoặc đánh bóng, bao tay và các loại tương tựNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74181030Thiết bị nấu hoặc đun nóng dùng trong gia đình, không dùng điện và các bộ phận của các sản phẩm nàyNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74181090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74182000Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips!

Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved