Tìm kiếm danh mục mã HS Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7104Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      710410Thạch anh áp điện:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71041010Chưa gia côngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71041020Đã gia côngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71042000Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thôNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71049000Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved