Tìm kiếm danh mục mã HS Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7413Dây bện tao, cáp, dây tết và các loại tương tự, bằng đồng, chưa được cách điện.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74130010Có đường kính không quá 28,28mmNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74130090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved