Tìm kiếm danh mục mã HS Da và các bộ phận khác của loài chim có lông vũ hoặc Down, Feathers, phần của lông vũ, Down và các sản phẩm (trừ những sản phẩm Ref. 0505 Tov. Và Trunks xử lý và lõi Feathers) của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  6701Da và các bộ phận khác của loài chim có lông vũ hoặc Down, Feathers, phần của lông vũ, Down và các sản phẩm (trừ những sản phẩm Ref. 0505 Tov. Và Trunks xử lý và lõi Feathers)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          67010000Da và các bộ phận khác của loài chim có lông vũ hoặc lông tơ, lông vũ, các phần của lông vũ, lông tơ và các sản phẩm làm từ chúng (trừ các mặt hàng thuộc nhóm 05.05 và các ống, lông cánh, lông đuôi đã chế biến).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved