Tìm kiếm danh mục mã HS Chỉ cao su và sợi (cord) cao su, được bọc bằng vật liệu dệt; sợi dệt, và dải và dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, đã ngâm tẩm, tráng, phủ hoặc bao ngoài bằng cao su hoặc plastic. của Việt Nam

Tìm mã HS

Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved