Tìm kiếm danh mục mã HS Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  0602Cây sống khác (kể cả rễ), cành giâm và cành ghép; hệ sợi nấm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
      060210Cành giâm không có rễ và cành ghép:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06021010Của cây phong lanNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06021020Của cây cao suNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06021090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06022000Cây, cây bụi đã hoặc không ghép cành, thuộc loại có quả hoặc quả hạch ăn đượcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06023000Cây đỗ quyên và cây azalea (cây khôhọ đỗ quyên), đã hoặc không ghép cànhNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06024000Cây hoa hồng, đã hoặc không ghép cànhNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      060290Loại khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029010Cành giâm và cành ghép phong lan có rễNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029020Cây phong lan giốngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029040Gốc cây cao su có chồiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029050Cây cao su giốngNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029060Chồi mọc từ gỗ cây cao suNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029070Cây dương xỉNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          06029090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved