Tìm kiếm danh mục mã HS Nhân tóc, chải kỹ, tẩy Hoặc gia công thêm; Len, lông động vật, nội dung khác. Vật liệu chế biến để dùng làm tóc giả hoặc chất tương tự. Các sản phẩm. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  6703Nhân tóc, chải kỹ, tẩy Hoặc gia công thêm; Len, lông động vật, nội dung khác. Vật liệu chế biến để dùng làm tóc giả hoặc chất tương tự. Các sản phẩm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          67030000Tóc người đã được chải, chuốt, tẩy hoặc xử lý bằng cách khác; lông cừu hoặc lông động vật khác hoặc loại vật liệu dệt khác, được chế biến để dùng làm tóc giả hoặc sản phẩm tương tự.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved