Tìm mã HS ở Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  8517Bộ điện thoại, kể cả điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền và nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền và thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
        85171200 Điện thoại di động (telephones for cellular networks) hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips!

Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved