Tìm kiếm danh mục mã HS Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  3505Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
    35051Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          35051010Dextrin; tinh bột tan hoặc tinh bột đã nungNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          35051090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          35052000KeoNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
TERMS & CONDITIONS     |    CANCELATION POLICY     |    REFUND POLICY     |     PRIVACY POLICY
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved