Tìm kiếm danh mục mã HS Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông). của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7412Các loại ống nối của ống hoặc ống dẫn bằng đồng (ví dụ, khớp nối đôi, nối khuỷu, măng sông).Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74121000Bằng đồng tinh luyệnNhập dữ liệuXuất dữ liệu
      741220Bằng đồng hợp kim:Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74122010Bằng hợp kim đồngkẽm (đồng thau)Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          74122090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved