Tìm kiếm danh mục mã HS Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm. của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  7111Kim loại cơ bản, bạc hoặc vàng, dát phủ bạch kim, chưa gia công quá mức bán thành phẩm.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71110010Bạc hoặc vàng, mạ bạch kimNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          71110090Loại khácNhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved