Tìm kiếm danh mục mã HS Xơ, sợi staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5507Xơ, sợi staple nhân tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợiNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          55070000Xơ staple tái tạo, đã chải thô, chải kỹ hoặc gia công cách khác để kéo sợi.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved