Tìm kiếm danh mục mã HS Trong bài viết Strings, ruy băng và Chủ đề tương tự quy định tại Tov. Ref. 5404, 5405, Dây xe, chão, dây thừng, dây hoặc dây cáp chưa được chi tiết hoặc của Việt Nam

Tìm mã HS

Mã HS Mô tả Sản phẩm Nhập dữ liệu Xuất dữ liệu
  5609Trong bài viết Strings, ruy băng và Chủ đề tương tự quy định tại Tov. Ref. 5404, 5405, Dây xe, chão, dây thừng, dây hoặc dây cáp chưa được chi tiết hoặcNhập dữ liệuXuất dữ liệu
          56090000Các sản phẩm làm từ sợi, sợi dạng dải hoặc dạng tương tự thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dây xe, chão bện (cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.Nhập dữ liệuXuất dữ liệu
Chương

Get global trade data online at your fingertips

  
Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved