Inter-changeability of Pharmacopeia suffix USP/EP/BP/JP/IP with the export product for fulfillment of export obligation.

Notification No: Circular -35
Notification Date: 2010-06-03
Issuing Authority: DGFT-Circular
Subject: Inter-changeability of Pharmacopeia suffix USP/EP/BP/JP/IP with the export product for fulfillment of export obligation.

Government of India

Ministry of Commerce & Industry

Directorate General of Foreign Trade

New Delhi

Policy Circular No.  35    / 2009-14                          Dated : 3rd June,2010.

Subject:-Inter-changeability of pharmacopeia suffix USP/EP/BP/JP/IP with the export product for fulfillment of Export Obligation.

          PHARMEXCIL has represented that if an exporter has been issued an Advance Authorization for an export product suffixing one pharmacopoeia say USP and at the time of redemption of Advance Authorization, the exporter submits the export documents containing the export product suffixing another pharmacopoeia, say BP, the Zonal/Regional offices sometimes do not accept such exports towards fulfillment of export obligation.  It has been suggested that the pharmacopoeia standard other than mentioned in the licenses should be considered towards  fulfillment of export obligation,  i.e.,  pharmacopoeia, viz.,  USP/EP/BP/JP may be treated as interchangeable.

  1. The matter has been considered by the concerned Norms Committee. It was noted that General Note No.4 for ‘Chemical and Allied Products’ already existing in Hand Book of Procedure Vol. II reads as under:-

        “In respect of drug items, export products have been described with/without suffix such as IP,BP,USP.  While issuing  licenses, suffix as such IP,BP,USP, depending upon the suffix used in the export order, may be added along with the description of the export product.”

  1. From the above, it is seen that even if a firm does not use any suffix, they are allowed to export the product with suffix BP or JP or USP as the case may be. It is thus clarified here that if an advance authorization is issued  for the export product  suffixing  pharmacopeia say USP, the export documents containing the export product suffixing any other pharmacopoeia, viz., BP or EP or JP or IP may also be accepted towards fulfillment of export obligation against relevant Advance Authorization. Thus pharmacopeia IP, BP, EP, JP, or USP may be treated as interchangeable for the purpose of fulfillment of export obligation.
  1. This issues with the approval of Director General of Foreign Trade.

 

Sd/-

(Krishan Kumar)

Dy. Director General of foreign Trade

                (Issued from file No. No.01/82/162/120/AM 11-DES.III )

£ÉÉ®iÉ  ºÉ®BÉEÉ®

BÉÉÉÊhÉVªÉ ABÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãɪÉ

ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãɪÉ

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

 

xÉÉÒÉÊiÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ0 35 /2009-14                         ÉÊnxÉÉÆBÉE 3.6.2010

 

ÉÊBÉÞɪÉ&-         ÉÊxɪÉÉÇiÉ nÉÉʪÉiBÉ BÉEÉä {ÉݮɠBÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆãÉMxÉ

         ÉÊBÉEA VÉÉxÉää BÉÉãÉä £ÉäÞÉVÉ ºÉÆOÉc  ({ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ) ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ/<Ç {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ {ÉÉÒ/

         VÉä {ÉÉÒ/ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ  BÉEÉÒ +ÉxiÉ®{ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉÉÒªÉiÉÉ *

 

       {ÉEÉàÉæÉÎBÉDºÉãÉ xÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ +É£ªÉÉBÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxɪÉÉÇiÉBÉE BÉEÉä ABÉE {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉ cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®-{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉàɪɠÉÊxɪÉÉÇiÉBÉE ÉÊxɪÉÉÇiÉ nºiÉÉBÉäWÉ |ɺiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ VÉèºÉÉ +ÉxªÉ{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cÉä, iÉÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® VÉÉäxÉãÉ/FÉäjÉÉҪɠBÉEɪÉÉÇãɪɠÉÊxɪÉÉÇiÉ nÉÉʪÉiBÉBÉEÉä {ÉݮɠBÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉEÉä ºBÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* ªÉc ºÉÖZÉÉBÉ ÉÊnªÉÉ MɪÉÉ cè ÉÊBÉEãÉÉ<ºÉåºÉÉå àÉå =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ àÉÉxÉBÉE BÉEä +ÉãÉÉBÉÉ ÉÊxɪÉÉÇiÉ nÉÉʪÉiBÉ  BÉEÉä {ÉݮɠBÉE®xÉä BÉEäÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ BÉEÉä ºBÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉlÉÉÇiÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ, VÉèºÉäªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ/<Ç {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ {ÉÉÒ/VÉä {ÉÉÒ BÉEÉä +ÉxiÉ®{ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉÉҪɠàÉÉxÉÉ VÉÉA *

2.       <ºÉ àÉÉàÉãÉä {É® ºÉƤÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uɮɠÉÊBÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè * ªÉc xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ lÉÉÉÊBÉE |ÉÉʵÉEªÉÉ {ÉÖºiÉBÉE JÉhb-2 àÉå {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÝn '®ºÉɪÉxÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér =i{ÉÉnÉå' BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒºÉÆJªÉÉ 4 àÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® =ããÉäJÉ cè&-

 

       ""+ÉÉèÞÉvÉ àÉnÉå BÉEä ºÉƤÉÆvÉ àÉå, ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ/¤ÉÉÒ {ÉÉÒ/ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ VÉèºÉä      ºÉÆãÉMxÉBÉEºÉÉÊciÉ/®ÉÊciÉ BÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MɪÉÉ cè * ãÉÉ<ºÉåºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ºÉàɪÉ, ÉÊxɪÉÉÇiÉ +ÉÉnä¶É àÉå |ɪÉÖBÉDiÉ ºÉÆãÉMxÉBÉEBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ, ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÆãÉMxÉBÉE ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊBÉBÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉãÉMÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé *""

3.        ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉä ªÉc näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç {ÉEàÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉBÉE BÉEÉ |ɪÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒcè iÉÉä =ºÉä ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ, ªÉÉ VÉä {ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ, VÉèºÉÉ £ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cÉä, ºÉÆãÉMxÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉn BÉEÉÉÊxɪÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè * <ºÉÉÊãÉA ªÉc º{ÉÞ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxɪÉÉÇiÉ nºiÉÉBÉäVÉ, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ ªÉÉ <Ç {ÉÉÒ ªÉÉ VÉä {ÉÉÒ ªÉÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ BÉE®iÉ cÖA ÉÊxɪÉÉÇiÉ =i{ÉÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉƤÉr +ÉÉÊOÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉjÉ {É® ÉÊxɪÉÉÇiÉ nÉÉʪÉiBÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cäiÉÖ ºBÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAÆ *  <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ɪÉÉ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ, <Ç {ÉÉÒ, VÉä {ÉÉÒ ªÉÉ ªÉÝ AºÉ {ÉÉÒ ÉÊxɪÉÉÇiÉ nÉÉʪÉiBÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä |ɪÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ +ÉxiÉ®{ÉÉÊ®BÉiÉÇxÉÉҪɠàÉÉxÉä VÉÉAÆ *

4.         <ºÉä ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *

 

                                                          ( BÉEßÞhÉ  BÉÖEàÉÉ® )

={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊBÉnä¶É BªÉÉ{ÉÉ®

 

({ÉEÉ<ãÉ ºÉÆ0 01/82/162/120/A AàÉ11-bÉÒ <Ç AºÉ-III ºÉä VÉÉ®ÉÒ)

Get global trade data online at your fingertips!

Copyright © 2021 Export Genius. All rights reserved